METAPHYSICA

U susret delu – Ženska tajna društva


Pod tajnim savezom ili, danas popularnije, tajnim društvom podrazumeva se organizacija, koja svoju unutrašnju strukturu i ciljeve krije od javnosti. Iz tog razloga takve grupe strogo vode računa, da njihovo postojanje ostane nepoznato. Ovakva forma organizacije postaje apsolutno neophodna, kada se prate ciljevi, koji stoje u protivrečnosti sa normama društva ili čak kada su striktno zabranjeni. Prava tajna društva mogu biti religiozne sekte, ali i kriminalne bande. Od pravih tajnih organizacija razlikuju se tzv. diskretna društva, koja doduše takođe izbegavaju javnost, ali koja su u izvesnoj meri ipak poznata. Prvobitno su i takva društva bila prave tajne organizacije, kao što su danas npr. slobodni zidari ili druge ezoterične grupe. Njihovi ciljevi odnosno njihovo učenje bilo je stoga otkrivano samo upućenim članovima. Kako i u pravim tako je i u diskretnim tajnim društvima postojala hijerarhija. Tajna učenja su tako prenošena članovima u zavisnosti od njihovog ranga.

Postojanje tajnih saveza uslovljava verovatno postojanje neskrivenog podruštvljavanja. Međutim, srž svake grupe u okviru jednog plemena ili društva je tendencija za očuvanjem tajne, budući da se ostali pripadnici plemena ili bližnji isključuju, jer ne ispunjavaju preduslove kao što su starost, pol ili poreklo, imovinsko stanje itd. Od ovih tajnih podruštvljavanja treba odvojiti sve organizacije koje su samo privremeno aktivne, sa ciljem da ispune svoje političke i socijalne zadatke, čak i kada su obavijene velom tajne. Tu spadaju npr. tajne organizacije, koje su osnovane u kolonijalnom dobu kako bi otklonile prevlast stranih kolonijalnih sila.

O tajnom društvu u užem smislu reči govori se samo onda kada mu ne pripada celokupan muški i ženski rod jednog plemena ili kada se novi članovi primaju samo u zavisnosti od određenog broja godina na posebnim ceremonijama inicijacije.

U najosobenija obeležja pravog tajnog društva ubraja se očuvanje tajne o njenom postojanju (princip Arkanum), učenje (Misterium) kao i posebno primanje (inicijacija) novih članova nakon ispita uz poseban ritual.

Po pravilu, ulazak se odvija postepeno, pri čemu se članovi moraju dokazivati i zaslužiti svoju poziciju. Takvi ispiti za pristup tajnom društvu mogu se protezati i na nekoliko godina. Već tu postaje jasno da su tajna društva mogla imati samo jedan mali krug članova. Činjenica je da broj takvih pravih tajnih društva nije ni danas, a ni u prošlosti bio mali, što i potvrđuju brojni istorijski izvori.

(…)

Ženski tajni savezi, naročito ako se radilo o pravim tajnim organizacijama, izazivale su strah i bile proklinjane u muškim tajnim društvima, kako nas upečatljivo i uči primer srednjovekovnih veštica. Brojni obredi muških saveza, kao što je na primer maskiranje ili sablasan ples pod maskama, imali su kod prirodnih naroda za cilj, da zaplaše i prestrave žene jednog plemena. Nameće se pitanje, da li se ikada desilo u ljudskoj istoriji, da žene imaju važnu ili možda čak dominantniju ulogu u plemenskom društvu i da li su se muškarci u plemenu toliko plašili njihovih saveza da su na kraju oformili tajni savez protiv žena.

U KNJIZI SE OBRAĐUJU SLEDEĆE TEME:

O nastanku ženskih tajnih društva

Da li su prvo postojala muška ili ženska tajna društva? Ko je bila Velika boginja?

Kult hananske boginje Astarote. Levijevci okrutno potiskuju jevrejske žene

Ko su bile menade i bahantkinje?

Rimske bahanalije

Demetrine pčele – ženski tajni kultovi plodnosti

Devojački klub pesnikinje Sapfo 

Tajni simbol falus: Izveštaj o lezbijskom klubu u staroj Grčkoj

Ženski konvent i senat 

Vestalke: Čuvarke večnog plamena 

Samo ženama dostupan: Kult Dobre Boginje

Klub paklene vatre – Opatija požude

Koliridianerke: Marija je naša boginja

Begine – anticrkveno tajno društvo

Vilemiti – radikalno feministička sekta 

Poklonice Madone Orijente

Da li je postojala veštičja sekta u Srednjem veku?

Divlje francuske monahinje 

„Društvance Eve Butlar“

Seksualno-magijsko tajno društvo u pijetizmu

Lezbijski klub u XVIII veku

Loža lepe Lorence

Čarobnjački savezi Indijanaca 

Obrezivanje u tajnom društvu

Ženska tajna društva u Zapadnoj Africi

Moderno veštičarenje

Aradijine ćerke