METAPHYSICA

Tajno katarsko jevanđelje


(Integralni prevod Tajne večere ili Pitanja Jovana Isusu, karkasonska verzija)

1 Ja, Jovan, koji sam tvoj brat i koji sudelujem u patnjama da bih sudelovao u carstvu nebeskom, dok sam počivao na grudima Isusovim, rekoh mu:

„Gospodaru, koji je onaj koji će te izdati?”

On mi odgovori: „Onaj koji sa mnom bude grub. Onda će Sotona ući u njega i on će me predati.”

2 Ja rekoh: „Gospodaru, pre nego je Sotona pao, kakva je bila njegova slava kraj tvog Oca?”

On mi odgovori: „On je bio u tolikoj slavi da je upravljao vrlinama nebesa. Što se mene tiče, ja sam sedeo na prestolu kraj svoga Oca. Sotona je vladao svima onima koji podražavaju Oca, pa je silazio s neba do najmanjih bića i vraćao se iz podzemnog sveta do Očevog prestola, koji niko nikada nije video. I on je promatrao slavu onoga koji je pokretao nebesa, jer je želeo da bude sličan Svevišnjem. Pa kada je sišao u vazduh, rekao je anđelu vazduha: ’Otvori mi dveri vazduha’. I anđeo mu otvori dveri vazduha. I napredujući naniže, sreo je anđela koji je upravljao vodom pa mu je rekao: ’Otvori mi dveri voda’. I anđeo mu ih otvori. Dospeo je pod vodu i video je dve ribe koje su bile opružene na dnu voda. One su bile poput dva vola upregnuta u jaram da bi radile pa su, na zapovest Oca nevidljivog, držale čitavu Zemlju, od zalaska do izlaska Sunca. Kada je sišao još niže, pronašao je oblake što su pritiskali talase morske da bi ih savladali. Jednako silazeći, dospeo je do svog pakla koji stvara vatru. Onda nije mogao niže da siđe zbog plamenova užarene vatre. Sotona se onda vratio nazad i ispunio se zlobom, pa je, pristupajući anđelu vazduha i onom koji je bio nad vodama, njima rekao: ’Sve ovo pripada meni. Ako me budete slušali, postaviću svoj presto na oblake i biću nalik S vevišnjem; povući ću vode sa gomjeg neba i okupiću sva mesta koja zaprema more. Tako više neće biti vode na licu zemlje i ja ću s vama vladati za vjeki vjekov’. Govoreći tako, Sotona se peo do drugih anđela, sve do petog neba, i svakom od njih je govorio ovako:

’Koliko duguješ svom gospodaru?’

’Sto merica žita’, odgovorio je jedan.

A on mu je rekao:

’Uzmi pero i mastilo i piši: četrdeset’.

Ostalima je rekao:

’A ti, koliko ti duguješ svom gospodaru?’

’Sto ćupova ulja’, odgovorili su mu oni.

’Sedite’, rekao je Sotona, ’i pišite: pedeset.’  

On se peo na sva neba pa je, tim rečima, zavodio do petog neba anđele Oca nevidljivog.

3 Ali iz Očevog prestola izade jedan glas i reče:

’Šta radiš, poricatelju Oca koji zavodiš anđele? Tvorče zla, uradi brzo to što si naumio da uradiš’.

Onda je Otac naložio svojim anđelima:

’Svucite im odeću’.

I anđelima svukoše odeću, skidoše ih sa prestola i smakoše krune svim anđelima koji su slušali Sotonu.

Upitao sam još Gospodara:

„Kada je Sotona pao, gde je prebivao?“

A on mi odgovori:

„Moj Otac ga je preobrazio zbog njegove oholosti i oduzeo mu je svetlost. Lice mu je postalo poput usijanog gvožđa i bilo je nalik licu čovečjem. I on je povukao svojim repom trećinu Božjih anđela i bio je bačen sa Božjeg prestola i iz carstva nebeskog. I silazeći do ovog neba, nije mogao naći mesta za odmor, ni za sebe niti za one koji su s njim bili.

Onda je on dozvao Oca govoreći:

’Budi strpljiv sa mnom i sve ću ti vratiti’.

I Otac se na njega sažali i dade mu da počine kao i svima koji su s njim bili, i dozvolu da radi sve što hoće do sedmog dana.

4 Sotona se ustoličio na tom nebu i komandovao anđelu koji je bio iznad vazduha i onom koji je bio iznad voda: oni su podigli dva dela voda, odozdo na gore, iznad vazduha, pa su sa trećim delom obrazovali more koje je postalo ljubavnik voda. Ali po nalogu Oca, on je takođe naredio anđelu koji je bio iznad voda da se drži za dve ribe, te oni odigoše zemlju odozdo na gore i pojavi se kopno. I on uze krunu anđela koji je upravljao vodama: od jedne polovine načini mesečevu svetlost, a od druge svetlost zvezda. Od dragog kamenja načini čitavo jato zvezda. Zatim uze svoje anđele za sluge prema formalnom redu Svevišnjeg.

A po nalogu Oca nevidljivog, načini grom, kišu, grad i sneg. I postavi svoje anđele kao sluge iznad svega toga. I naloži zemlji da stvori sve krupne životinje, sve gmizavce, i drveće i trave. I naloži moru da stvori ribe i ptice nebeske.

5 Posle toga, Sotona je razmislio i načinio čoveka da bi ovaj bio njegov rob ili rob samoga sebe. I naredio je anđelu trećega neba da uđe u to telo od blata, od kojeg je onda uzeo jedan deo da bi napravio drugo telo u obliku žene, pa je naredio anđelu drugog neba da uđe u to telo žene. A Sotona im je naložio da obave snošaj u svom telu od blata i oni nisu znali da su tako počinili greh. Najavljivač zla je promislio u sebi o načinu na koji će sačiniti raj i u njega je uveo ljude, naredivši da ih u njega dovedu. Onda je posadio usred raja trsku i jednim ispljuvkom načinio zmiju i naložio joj da živi u trsci. Upravo tako je đavo ostvario svoju zlu nameru, a da čovek i žena ne sagledaju njegovu prevaru. On je ušao u raj, obratio im se i rekao:

’Jedite svaki plod koji se nađe u raju, ali se pazite da ne okusite plod spoznaje dobra i zla’.

A onda je đavo ušao u telo zle zmije i zaveo anđela koji je imao obličje žene i ulio mu požudu prema gresima i zadovoljio je tu požudu sa Evom pomoću zmijskog repa. Zato ljudska bića nazivaju sinovima đavola i sinovima zmije, je r oni služe pohoti svoga oca đavola do navršenja veka.

6 Zatim sam ja, Jovan, upitao Gospodara:

„Kako možemo reći da je Adama i Evu stvorio Bog i uveo ih u raj da bi se pokoravali Ocu, a da su zatim bili zaveštani smrti?”

Gospodar mi je odgovorio:

„Čuj, Jovane, miljeniče moga Oca, neznalice su oni koji pogrešno govore da je moj Otac sazdao ta tela od blata. On je uistinu stvorio sve vrline neba Duhom svetim: zbog svoga greha su, dakle, Adam i Eva dobili smrtna tela od blata i bili dakle zaveštani smrti.”

I ponovo sam ja, Jovan, upitao Gospodara:

„Na koji način može čovek nastati kao duhovno biće u putenom telu?”

I Gospodar mi odgovori:

„Potekli od anđela palih sa neba, ljudi ulaze u telo žene, pa je telesna požuda ta koja im daje putenost. Duh dakle nastaje iz duha, a telo iz tela. I tako se ostvaruje vladavina Sotone u ovom svetu i u svim narodima.”

Rekao mi je još:

„Moj Otac mu je dopustio da vlada sedam dana koji su sedam vekova.”

7 Ja sam ponovo upitao Gospodara:

„Šta će se dogoditi u tom vremenu?”

A on mi je odgovorio:

„Čim se đavo ogrešio o slavu Očevu i odbio da u njoj sudeluje, on je zaseo na oblake i poslao anđele, vatru, da sprži ljude, od Adama do Enoha. I odigao je Enoha, svoga slugu, iznad nebeskog svoda i pokazao mu svoju božanstvenost. Dao mu je pero i mastilo i Enoh je seo i napisao šezdeset sedam knjiga. Naložio mu je da ih odnese na Zemlju. Enoh ih je na Zemlji čuvao i preneo ih je svojim sinovima i podučio ih je načinu kako da vrše obrede žrtvovanja i nepravednih misterija. I na taj način je sakrio od ljudi carstvo nebesko. I Sotona im je govorio: ’Vidite da sam ja vaš bog i da ne postoji drugi bog osim mene.’ Eto zašto me je moj Otac poslao na svet da otkrijem ljudima zli duh demona i da nauče da ga prepoznaju. Ali je Sotona, znajući da sam sišao sa neba na ovaj svet, poslao svog anđela i ovaj je uzeo grede od tri drveta i dao ih je Mojsiju da bih ja bio razapet na tom drvetu koje je već za to pripremljeno. I Sotona je učinio da njegov narod spozna njegovu božanstvenost i naložio je da zakon bude dat sinovima Izrailja i proveo ih je morem da se ne okvase.

8 Kada je moj Otac rešio da me pošalje na Zemlju, poslao je najpre svog anđela, po imenu Marija, da me dočeka. Onda sam ja sišao, ušao u njega kroz uvo i izašao kroz uvo. I Sotona, vladar ovoga sveta, doznao je da sam sišao ovde da bih potražio i spasao bića koja su grešila i poslao je, da bi krstio u vodi, njegovog anđela proroka Iliju, koji je nazvan Jovan Krstitelj. Ali je Ilija zapitao vladara ovoga sveta:

’Kako ću moći da ga poznam?’

AGospodar je sam rekao:

’Onaj na kog budeš video da Sveti duh sleti i ostane u vidu goluba, toga krsti u Duhu Svetom za oprost grehova: on jedini ima moć da uništi ili da spasi.’

9 I ponovo sam ja , Jovan, upitao Gospodara:

„Možemo li biti spaseni krštenjem Jovanovim bez tvog krštenja?”

I Gospodar je odgovorio:

„Ako ga ja nisam krstio Duhom za oprost njegovih grehova, nijedan čovek ne može spoznati carstvo nebesko samo krštenjem vodom, jer ja sam hleb života koji je sišao sa sedmog neba. A pošto jedu moje telo i piju moju krv, samo oni se zovu sinovima Božjim.

Upitao sam Gospodara:

„Kako treba shvatiti te reči: oni jedu moje telo i piju moju krv?”

A Gospodar mi je rekao:

„Pre nego što je đavo proteran sa čitavom svojom družinom iz slave Očeve, dok su se molili, anđeli su veličali Oca govoreći u svojim molitvama: Oče naš koji si na nebesima. I tako su se sve njihove pesme pele do prestola Očevog. Ali posle pada njihovog, oni više ne mogu da slave Boga putem te molitve.”

I ja sam upitao Gospodara:

„Zašto svi primaju krštenje Jovanovo dok svi ne primaju tvoje?”

Gospodar mi je uzvratio govoreći:

„Zato što su njihova dela loša, pa oni ne postižu prosvetljenje. Učenici Jovana Krstitelja uzimaju muža i uzimaju ženu, a moji učenici se ne venčavaju, pa su poput anđela Božjih na nebu.”

Onda sam ja, Jovan, rekao:

„Ako je greh već i spoznati ženu, onda čovek ne treba da se ženi.”

Gospodar mi je odgovorio:

„Svi ne shvataju smisao ove reči, osim ako im je bilo dato da je shvate: postoje evnusi koji su takvi izašli iz stomaka svoje majke, postoje evnusi koji su bili kastrirani, a postoje i oni koji su sami sebe učinili evnusima radi carstva nebeskog. Neka ovo shvati onaj koji može da shvati!”

10 I j a sam zapitao Gospodara o Sudnjem danu:

„Kakav će biti znak tvoga dolaska?”

On mi je odgovorio:

„Biće to kada broj Pravednih bude primeren broju krunisanih Pravednih palih sa neba. Onda će Sotona biti oslobođen i izaći će iz svog zatvora, pokrenut velikim gnevom, pa će začeti rat protiv Pravednih i ovi će zavapiti put Boga zapomažući. I odmah će Gospodar naložiti svom anđelu da dune u trubu. Glas anđelov u trubi odzvanjaće od neba sve do pakla. I Sunce će se onda zamračiti i svetlost više neće svetleti. Zvezde će pasti i četiri vetra će se rasplinuti i od njih će zadrhtati i zemlja i more, kao i brda i planine.

Tog časa će zadrhtati i nebo i Sunce će se ugasiti četvrtog sata. Onda će se javiti znak Sina čovekovog, a sa njim svi dobri anđeli, i on će postaviti svoj presto na oblacima i stolovaće na prestolu svog veličanstva, sa dvanaest apostola koji stoluju na dvanaest prestola njegove slave. I knjige će biti otvorene i on će suditi čitavom svetu i veri koju je ispovedao. I onda će Sin čovekov poslati svoje anđele da okupe njegove odabrane, sa četiri vetra i sa vrha nebesa sve do njihovog kraja, da bi otišli da ih traže. Onda će Sin čovekov poslati zle demone da dovedu sve narode pred njega i reći će im:

’Dođite ovamo, vi koji ste govorili: dobro smo jeli i dobro pili i dobili smo nagrade na ovom svetu’.

I pošto budu videli te demone, svi narodi će stajati pred sudijom, puni straha. I biće otvorene Knjige života i one će razotkriti sve narode i izložiće ih. I Gospodar će slaviti Pravedne zbog njihovog strpljenja i njihovih dobrih dela. Onima koji su sledili anđeoske upute pripašće slava, čast i besmrtnost. Ali na one koji su sledili demona srušiće se gnev, beščašće, muke i patnje. Onda će Sin čovekov od grešnika odvojiti svoje odabrane i reći će im:

’Hodite vi, miljenici moga Oca, uđite u carstvo koje je za vas spremno od postanka sveta’.

 Zatim će reći grešnicima:

’Odlazite daleko od mene, prokletnici, u večnu vatru koja je spremna za Đavola i njegove anđele’.

I svi ostali, videvši krajnje razdvajanje, baciće grešnike u pakao prema nalogu Oca nevidljivog. Onda će duše izaći iz zatvora nevemika, moj će se glas čuti i otad će postojati samo jedan tor i samo jedan pastir. I iz utrobe zemlje će izaći mrak i tama koje stvara vatra pakla i progutaće čitav svet sa dna zemlje do vrha nebeskog svoda. I Gospodar će vladati sa vrha nebesa do zemaljskih dubina. Jezero vatre u kom će živeti grešnici toliko je duboko da bi kamenu, koji bi podigao zreo muškarac i bacio ga u njega, trebalo tri godine da padne na njegovo dno.

12  Onda će Sotona biti vezan sa svom svojom vojskom i biće bačen u jezero vatre. I Sin Božji će se prošetati sa svojim odabranima nebeskim svodom i zatvoriće đavola, vezujući ga neraskidivim lancima sa grešnicima što plaču i jadikuju govoreći:

’Zemljo, progutaj nas i uništi.’

A onda će pravedni blistati poput Sunca u carstvu svoga Oca, i Sin Božji će ih odvesti pred presto Oca nevidljivog i reći će:

’Evo me sa decom koju mi je Otac dao; svet te nije spoznao, ali sam te ja spoznao u istini, jer si ti taj koji me je poslao’.

A Otac će onda odgovoriti svome sinu:

’Mnogovoljeni Sine moj, sedi sa moje desne strane dok ti ne stavim pred noge naslagane tvoje neprijatelje koji su me poricali i koji su rekli: Mi smo bogovi i nema drugih bogova osim nas. I koji su pobili tvoje proroke i progonili tvoje Pravedne. Sada ćeš ih ti baciti u tamu svemira, gde ih čekaju samo plač i škripanje zuba’.

I onda će Sin Božji sesti sa desne strane Oca koji će upravljati svojim anđelima. On će smestiti svoje odabrane u hor anđela, odenuće ih u haljine koje su nepropadive, daće im krune koje ne mogu da istrunu i tronove koji su nepromenljivi. I Bog će biti usred njih. Neće više osećati ni glad ni žeđ, niti će ih vrelina Sunca peći. I Bog će obrisati sve suze iz njihovih očiju. I Sin će vladati sa svojim Ocem Svetim i njegovoj vladavini neće biti kraja na vjeki vjekov.”

(Ovde su inkvizitori iz Karkasona dodali sledeću napomenu:

Ovo je tajna jeretika doneta iz Bugarske njihovom biskupu Nazeru. Puna je grešaka.)

Iz knjige Tajna katara