METAPHYSICA

Sudbina čoveka u kosmosu 1


UVODNA TEMA

Kako je gore, tako je dole; kako je na Nebu, tako je na Zemlji.
(Korpus Hermetikum)
*
Tao o kome se može govoriti nije apsolutni Tao.
Imena kojima se može imenovati nisu apsolutna imena.
(Tao te đing)
*
Tat tvam asi! To je bivstvo, to je Atman, to si ti!
(Ćandogja upanišada)
*
Sve svoje vreme ima, svaka stvar pod nebom ima svoje vreme.
(Propovednik)
*
Kosmos je kao ogromna vaga koja na svojim tasovima u jednakoj meri sadrži kvantum suprotnih svojstava stvari. Niko ne može dodati određena svojstva na jednom tasu a da u istoj meri ne doda suprotna svojstva na drugom tasu;  i obratno, niko ne može ukloniti određena svojstva sa jednog tasa a da u istoj meri ne ukloni suprotna svojstva sa drugog tasa.
(O prirodi dobra i zla)
*
Kako je unutra tako je spolja; kako je u velikom tako je u malom; kako je gore tako je dole; postoji jedan život i jedan zakon; ono što deluje jeste jedno. U božanskoj ekonomiji ne postoji unutrašnje i spoljašnje, veliko i malo, gore i dole.
(Tajna doktrina)
*
Bogom je prožet ceo kosmos – sve što u njemu postoji, kreće se i živi.
(Iša upanišada)
*
Duša se nikad ne rađa niti umire.
(Bagavad gita)
*
Živa duša je večiti delić Boga.
(Bagavad gita)

Navedena načela su mi poslužila kao obeležja na putu tokom nastajanja ovog ogleda. Njima ću pridodati i misao Markiza de Sada, koja glasi:
„Kada bi čovek izumro, priroda time ne bi ništa izgubila“.

No, ovaj ogled nije o ekologiji, niti je, pak, o nauci, filozofiji, religiji, kosmologiji, ezoteriji, književnosti, poeziji, drami, likovnim umetnostima, politici, itd., itd., ali je i o svemu tome zajedno. Na potpuno osoben načun pokušao sam da odgovorim na brojna pitanja, od kojih ću navesti samo pojedina:

Šta je čovek? Kakvo je njegovo poreklo? Zašto postoji? Kakav je svet u kome obitava? Kakva je njegova uloga u svetu? Da li je kosmos nastao ili postoji oduvek? Kakav je sastav kosmosa? Koje sile deluju u njemu? Kakva je priroda tih sila? Priroda Zemlje kao žive planete? Kakav je smisao života kao takvog? Kakav je odnos čoveka prema Zemlji kao majci živog sveta? Kakva je iskonska uloga čoveka na Zemlji? Postoji li kosmička inteligencija? Postoji li nadkosmička inteligencija? Postoji li sudbina?