METAPHYSICA

Akutni i hronični problemi u izdavačko-knjižarskom poslovanju 8


Celokupno, industrijsko, poslovanje s knjigom mogao bih slikovito da predstavim frazom filozofija nabildovanih mišića – hangar-magacini, grosisti, knjižarski lanci, mreža kioska, komercijalisti, prestižne nagrade, profit, itd. Na taj način je sazdan aparat izdavačko-knjižarskog poslovanja, kako po vertikali tako i po horizontali. Reč je o podrazumevajućem modelu koji bez ikakvog preispitivanja preuzimaju novi akteri na poslovnoj sceni. Neupućeni čitalac će, kad bude prošao kroz ovo razmatranje, da se zapita kakve to veze ima s knjigom? Zar ona ovde ne figurira isključivo kao sredstvo kojim se ostvaruje velika dobit, ili bar pokušava da se to postigne? Nu, kako bi iz filozofije nabildovanih mišića moglo da proishodi išta drugo? 

Ipak, postoji i model mnogo bliži pravom ljubitelju knjige. Naime, kad nastane takva situacija da knjiga privlači čitaoca, a čitalac knjigu, da jedno pronalazi drugo magijom tajanstvenog privlačenja, kad se dešava coniunctum mysticum između knjige i čitaoca – tad, kao u alhemičarskoj retorti, dolazi do sagorevanja svih nepotrebnih sastojaka, uključujući i aspekt robno-novčane prirode, a ostaje samo čisti ushit. I tu vreme ne igra nikakvu ulogu – eoni mogu stajati između knjige i čitaoca, ali će se oni privući kad kucne čas da se to dogodi. Ni prostranstva ne igraju nikakvu ulogu – čitalac će naći knjigu koju traži hiljadama kilometara daleko od svog staništa. Jezik takođe nije prepreka, bilo da je odavno izumro ili je živ, premda tuđinski, knjiga i čitalac će se razumeti kao što je i Apolonije, tijanski mudrac, razumeo govor i pismo stranaca a da nikad nije učio njihov jezik.

Knjiga poseduje četiri aspekta: saznajni, etički, estetski i uzvišeni, čime sačinjava Pitagorin tetraktis, savršenu figuru, ili biće Božije koje se ovaploćuje kao kosmos. Saznajni aspekt korespondira sa umom, etički sa voljom, estetski sa srcem, a uzvišeni sa karakterom. Kad je reč o biću Boga, saznajni se odnosi na njegovu beskrajnu mudrost, etički na njegov zakon, estetski na njegove zaslepljujuće atribute, a uzvišeni na njegovu velelepnost. Saznajući, čovek stiče mudrost, živeći po zakonu, stiče vrlinu, živeći u lepoti, slavi Božije atribute, a sa uzvišenošću teži nebu. Da bi saznao čovek mora da uči; da bi razvio vrlinu mora da se disciplinuje; da bi doživeo lepotu mora da pročisti srce; za uzvišenost je potrebno da neguje plemenitost karaktera. Ujedinjujući sva četiri aspekta u svom biću, čovek se obogotvoruje. Knjiga je alhemijska retorta koja mu omogućuje takvu pretvorbu.  

Kad izdavačka kuća ponudi čitaocu knjigu koja poseduje makar jedan od navedenih aspekata, opravdala je svoje postojanje i ispunila svoju svrhu. Ako knjiga ne sadrži u sebi nijedan od ovih aspekata, ona je beznačajni komercijalni proizvod koji ima za cilj samo da donese profit. Kad izdavačka kuća ponudi čitaocu knjigu koja u sebi sadrži sva četiri aspekta, ona mu je pružila otkrivenje svih tajni neba i zemlje. Jer čitalac je ljubitelj znanja, isti onaj koji kroz sve epohe i sve mene čovekovog postojanja traga za znanjima mitskih mudraca, videlaca, učitelja, osnivača škola mišljenja i idejnih pravaca, utemeljivača kultova, verskih i etičkih učenja, takođe i magova, astrologa, alhemičara, mistika, ali je ne manje esteta koji celom dušom ljubi lepotu poetskog izraza u spevovima, lirskim tonovima, tragedijama, satirama, dramama, hronikama, romanima, i brojnim drugim književnim rodovima. Ponuđeni model poslovanja obraća se takvom čitaocu i ljubitelju knjige.

U narednom razmatranju, koji će imati tehnički karakter, zaokružiću celu temu.